لوسیون ماساژ نعنا

لوسیون ماساژ نعنا

لوسیون ماساژ منتول ناکی

لوسیون ماساژ گرم کننده بدن با داشتن ویژگیهای لغزندگی و پخش شوندگی مطلوب جهت انجام ماساژهای آرام بخش بخصوص پس از انجام  فعالیت های ورزشی ایده آل است. 

این لوسیون به افزایش گردش خون کمک کرده و پوست را خنک می کند.